Realista 

Pravidla inzerce > HLAVNÍ STRÁNKA <

DETAILNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Přihlášení

?

REGISTRACE

Zapomněl jsem hesloDetailní vyhledávání

reklama

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky serveru www.realista.cz (dále jen "Obchodní podmínky") upravují některé právní vztahy mezi společností Realista Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 1, Pařížská 7, IČ: 27072177, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 94157, e-mail: info@realista.cz (dále jen "Společnost") a uživateli serveru, který je uživatelům k dispozici v datové síti Internet na adrese www.realista.cz (dále jen "Server"), respektive webových stránek umístěných na Serveru na uvedené adrese (dále jen "Webové stránky").
 2. Provozovatelem a správcem Serveru, respektive Webových stránek je Společnost. Společnost je výhradním majitelem Webových stránek, jakož i majitelem jakýchkoliv majetkových duševních práv s Webovými stránkami spojenými. Jakékoliv pozměňování, přepracování, kopírování, zpětné zpracování, zneužití či jiná nepovolená manipulace s daty spojenými s provozem Webových stránek nebo na Webových stránkách zobrazenými je zakázána, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky nebo smlouva se Společností jinak. Veškerý obsah Webových stránek a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava Webových stránek) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a jejich užití bez souhlasu autora nebo vlastníka licence je dle příslušných právních předpisů porušením autorských práv a tedy trestné.
 3. Jakýkoliv uživatel Serveru, respektive Webových stránek vyjadřuje jakoukoliv operací (jakýmkoliv úkonem, zejména Registrací Klienta, jak je tento pojem definován níže) na Webových stránkách svůj úplný a nepodmíněný souhlas s těmito Obchodními podmínkami. V případě, že jakýkoliv uživatel Webových stránek s jakýmkoliv ustanovením těchto Obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen Webové stránky neprodleně opustit.
 4. Společnost v rámci provozu Webových stránek umožňuje jakýmkoliv uživatelům datové sítě Internet prohlížet a zobrazovat obsah Webových stránek.
 5. Společnost dále nabízí (zejména v rámci provozu Webových stránek) zvláštní služby spočívající v umisťování, změně a odstraňování textových a/nebo obrazových informací na Webových stránkách a dále služby směřující ke koupi, prodeji či pronájmu nemovitostí a jiné služby blíže pospané níže v Obchodních podmínkách nebo zvláštních smlouvách (dále jen "Služby") svým klientům, kteří o to projeví zájem a kteří provedou Registraci Klienta (jak je tento pojem definován níže) prostřednictvím Webových stránek nebo jiným způsobem, na kterém se se Společností dohodnou (dále jen "Klient" nebo "Klienti").

2. Registrace Klienta

 1. Osoba, která má zájem se stát Klientem, je povinna provést svou registraci prostřednictvím Webových stránek nebo jiným vhodným způsobem, na kterém se se Společností dohodne, přičemž taková osoba je při takové registraci povinna uvést údaje vyžadované Společností (dále jen "Registrace Klienta").
 2. Na Webových stránkách je Registrace Klienta prováděna v sekci "Registrace", přičemž povinné údaje vyžadované při Registraci Klienta Společností vždy jsou v uvedené sekci barevně zvýrazněny. Mimo Webové stránky je Registrace Klienta prováděna způsobem dohodnutým mezi Společností a osobou, která má zájem stát se Klientem.
 3. V případě, že osobou, která Registraci Klienta provádí, je realitní kancelář nebo osoba, která podniká v oblasti zprostředkování koupě, prodeje, nájmu nebo podnájmu nemovitostí nebo zaměstnanec takové osoby, který provádí Registraci Klienta pro takovou osobu (dále jen "Realitní kancelář"), je taková osoba povinna v Registraci Klienta uvést, že Registraci Klienta provádí pro realitní kancelář, respektive vystupuje při Registraci Klienta jménem realitní kanceláře.
 4. V případě, že při provádění Registrace osoba, která má zájem se stát Klientem uvede některé údaje, které musí být pro každého Klienta unikátní (zejména přístupové jméno), vyzve ji Společnost vhodným způsobem (zejména prostřednictvím Webových stránek) ke změně takového údaje. Registrace Klienta není provedena do doby, než osoba, která má zájem se stát Klientem uvede vybrané údaje jako unikátní.
 5. O úspěšném provedení Registrace Klienta je Klient informován prostřednictvím Webových stránek, případně též jiným vhodným způsobem.
 6. Bez zbytečného odkladu po úspěšném provedení Registrace Klienta vytvoří Společnost Klientovi unikátní účet, prostřednictvím kterého Klient provádí jím požadované operace na Webových stránkách (dále jen "Účet"). Na vytvoření Účtu však nemá žádná osoba právní nárok, a to bez ohledu na předchozí větu tohoto odstavce Obecných podmínek.
 7. V případě, že Klient má zájem využít Služeb Společnosti, které Společnost nabízí Klientům prostřednictvím Webových stránek, je povinen využít k tomuto účelu své Účtu, nestanoví-li dohoda mezi Klientem a Společností jinak. Na Účet se Klient přihlašuje pomocí svého přihlašovacího jména a hesla, které uvedl při Registraci Klienta nebo které mu za tím účelem sdělila Společnost. Klient je povinen přijmout taková opatření, aby přihlašovací jméno a heslo nebylo za žádných okolností zpřístupněno nepovolaným osobám, přičemž Společnost nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ušlý zisk vzniklé jakékoliv osobě v důsledku porušením takové povinnosti Klienta.
 8. Klient je oprávněn po provedení Registrace Klienta měnit prostřednictvím Účtu jakékoliv údaje, které uvedl při Registraci Klienta, případně též Registraci Klienta zrušit. Po zrušení Registrace Klienta Společnost Účet vymaže ze systému Webových stránek.

3. Registrace nemovitosti

 1. Klient je oprávněn po přihlášení na svůj Účet zaregistrovat do systému Webových stránek novou nemovitost (dále jen "Registrace nemovitostí). Registrace nemovitosti slouží k zobrazení takové nemovitosti v systému nabídek koupě, prodeje nebo nájmu nemovitostí na Webových stránkách. Klient bere na vědomí, že veškeré informace zadané Klientem během Registrace nemovitosti jsou přístupny všem uživatelům Webových stránek.
 2. Registrace nemovitosti může být provedena výhradně jejím majitelem nebo jinak oprávněnou osobou, jinou osobou pouze se souhlasem majitele nebo příslušné oprávněné osoby.
 3. Při provádění Registrace nemovitosti je Klient povinen si zvolit, zda má zájem ohledně registrované nemovitosti využít Služby Společnosti "Klasická realitka" nebo "Chytrá realitka". V případě volby Služby Společnosti "Klasická realitka" bude Společnost kontaktovat Klienta bez zbytečného odkladu po provedení takové volby na kontaktních údajích Klienta uvedených Klientem při Registraci Klienta a uzavře za účelem poskytnutí Klientem požadovaných Služeb Společností zvláštní smlouvu, na jejímž obsahu se Společnost s Klientem dohodne. V případě volby Služby Společnosti "Chytrá realitka" poskytne Společnost ohledně nemovitosti zaregistrované během Registrace nemovitosti pouze takové Služby, které si Klient po přihlášení na svůj Účet objedná, přičemž takové Služby budou Společností poskytnuty výhradně prostřednictvím Webových stránek nebo e-mailem, nestanoví-li dohoda mezi Klientem a Společností jinak.
 4. V případě volby Služby Společnosti "Chytrá realitka" je Klient povinen dále ohledně registrované nemovitosti uvést při Registraci nemovitosti požadovaný typ transakce, tedy koupi nebo nájem nemovitosti a další údaje vyžadované Společností prostřednictvím Webových stránek za účelem přesnější specifikace registrované nemovitosti. Údaje ohledně registrované nemovitosti, které Společnost vyžaduje při Registraci nemovitosti vždy, jsou na Webových stránkách barevně zvýrazněny.
 5. V případě prodeje nebo nájmu nemovitosti je Klient při Registraci nemovitosti ohledně registrované nemovitosti vždy povinen uvádět konečnou cenu, za kterou prodej nebo nájem nemovitosti nabízí, tedy cenu po započtení všech poplatků, nákladů na prodej nebo nájem atd. Zájemce o koupi nebo nájem nemovitosti, která je Klientem prostřednictvím Společnosti na Webových stránkách nabízena, nesmí být Klientem požádán o zaplacení jakékoliv částky neuvedené Klientem ohledně příslušné nemovitosti při Registraci nemovitosti.
 6. Klient je oprávněn při Registraci nemovitosti vložit na Webové stránky též fotografie příslušné nemovitosti. Společnost si vyhrazuje právo takové vložení fotografií neumožnit, případně vloženou fotografii ze systému Webových stránek vymazat nebo změnit velikost vložené fotografie, pokud je soubor s fotografií příliš objemný nebo pokud vložením takové fotografie dojde k porušení Obchodních podmínek.
 7. Klient je oprávněn po provedení Registrace nemovitosti měnit prostřednictvím Účtu jakékoliv údaje, které uvedl při Registraci nemovitosti, případně též Registraci nemovitosti zrušit.

4. Služby Společnosti

 1. Společnost prostřednictvím Webových stránek poskytuje nebo umožňuje poskytnutí vybraných Služeb Klientům. Společnost poskytuje Klientům své Služby jinak než prostřednictvím Webových stránek pouze v případě, že se na tom s Klientem výslovně dohodne.
 2. Poskytnutí Služby "Doporučení ceny" spočívá v tom, že Společnost nezávazně doporučí optimální kupní cenu případně výši nájmu ohledně nemovitosti nabízené Klientem. Společnost poskytuje Službu "Doporučení ceny" pouze na základě podkladů uvedených Klientem při registraci příslušné nemovitosti. V případě, že to Společnost bude považovat za vhodné, vyžádá si od Klienta k poskytnutí Služby "Doporučení ceny" další podklady (zejména údaje o nabízené nemovitosti). Cena nemovitosti doporučená Společností je vždy pouze odhadní, nezávazná a orientační a skutečná cena vždy závisí na skutečnostech, které Společnost nemůže ovlivnit (např. následný vývoj tržních cen), proto Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk, které mohou vzniknout jakékoliv osobě v důsledku toho, že se na takové doporučení Společnosti bude spoléhat.
 3. Poskytnutí Služby "Ocenění znalcem" spočívá v tom, že Společnost předá podklady ohledně nemovitosti uvedené Klientem při registraci nemovitosti soudnímu znalci, který provede kvalifikovaný odhad tržní kupní ceny nemovitosti, případně tržní ceny nájmu. V případě, že to Společnost nebo soudní znalec bude považovat za nezbytné, vyžádá si Společnost od Klienta k poskytnutí Služby "Ocenění znalcem" další podklady.
 4. Poskytnutí Služby "Nafocení" spočívá v nafocení nabízené nemovitosti Společností (resp. jejím zaměstnancem) a v následném umístění získaných fotografií na Webových stránkách u příslušné registrace nemovitosti. Pokud o to Klient výslovně požádá, zavazuje se Společnost zaslat fotografie příslušné nemovitosti Klientovi k odsouhlasení před jejich umístěním na Webových stránkách u příslušné registrace nemovitosti.
 5. Poskytnutí Služby "Externí inzerce" spočívá v tom, že Společnost umístí inzerát o nabízené nemovitosti Klienta mimo Webové stránky, a to na internetové webové stránky uvedené na Webových stránkách. Společnost při poskytování Služby "Externí inzerce" jedná jménem Klienta, tzn. při umisťování inzerátů uvádí přímo údaje Klienta, které Klient uvedl při registraci Klienta, s čímž Klient souhlasí.
 6. Poskytnutí Služby "Aukce" spočívá v poskytnutí možnosti využití Webových stránek Klienty za účelem zjištění poptávky ceny, za kterou jsou si ostatní Klienti ochotni určitou nemovitost koupit nebo najmout, přičemž Společnost umožní Klientovi, který si Službu "Aukce" objedná (dále pro účely tohoto odstavce Obchodních podmínek jen "Objednatel"), prostřednictvím Webových stránek zjistit ohledně nemovitosti poptávku ceny formou právně nezávazné aukce (tedy nikoliv aukce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění a zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění). Objednatel je při objednávání Služby "Aukce" povinen uvést minimální (vyvolávací) cenu, za kterou je ochoten příslušnou nemovitost prodat nebo pronajmout a dobu, po kterou je aukce ohledně příslušné nemovitosti vyhlášena, přičemž maximální doba jednotlivého vyhlášení aukce činí 40 kalendářních dnů. Po dobu vyhlášení aukce je na Webových stránkách jako kupní (případně nájemní) cena nemovitosti uváděna minimální (vyvolávací) cena, za kterou je Objednatel ochoten příslušnou nemovitost prodat nebo pronajmout, uvedená Objednatelem při objednávání Služby "Aukce". Klient, který má zájem o nemovitost nabízenou Objednatelem v aukci (dále pro účely tohoto odstavce Obchodních podmínek jen "Zájemce") oznámí prostřednictvím Webových stránek či jiným vhodným způsobem Společnosti cenu, za kterou si je ochoten Objednatelem nabízenou nemovitost koupit nebo pronajmout, přičemž tato cena musí být rovna nebo vyšší než minimální cena uvedená Objednatelem. Společnost upozorňuje Zájemce, že každé takové oznámení je zpoplatněno manipulačním poplatkem za účelem eliminace neseriozních Zájemců. Zájemce je oprávněn kdykoliv pod dobu vyhlášení aukce změnit výši ceny, za kterou si je ochoten Objednatelem nabízenou nemovitost koupit nebo pronajmout, a to novým oznámením Společnosti. Společnost cenu nabízenou Zájemcem za koupi nebo nájem příslušné nemovitosti oznámí (zpravidla e-mailem) bez zbytečného prodlení Objednateli spolu s uživatelským jménem Účtu Zájemce (pokud existuje), e-mailem a telefonním číslem Zájemce. Společnost Zájemcům nesděluje žádné údaje o Objednateli nebo nemovitosti s výjimkou údajů zobrazených na Webových stránkách. Pro odstranění pochyb se výslovně uvádí, že na základě Obchodních podmínek není ohledně nemovitosti, pro kterou byla využita Služba "Aukce", Objednatel povinen uzavřít jakoukoliv smlouvu s jakýmkoliv Zájemcem a jakýkoliv Zájemce není povinen uzavřít jakoukoliv smlouvu s Objednatelem.
 7. Služba "Realizace nájmu/podnájmu" spočívá v poskytnutí právního servisu Společností nebo jejím externím spolupracovníkem (s ukončeným právním vysokoškolským vzděláním) ohledně nájmu nebo podnájmu nemovitosti. V ceně Služby je zahrnuto sepsání příslušné smlouvy a tři maximálně dvacetiminutové konzultace se Společností. V případě nutnosti (ať už z podstaty záležitosti nebo na žádost Klienta) poskytnutí dalších konzultací Klientovi Společností je Společnost oprávněna Klientovi účtovat a Klient je povinen Společnosti zaplatit zvláštní odměnu stanovenou Ceníkem (jak je tento pojem definován níže), přičemž pokud o to Klient výslovně požádá, zavazuje se Společnost sdělit Klientovi odhadovanou výši takové zvláštní odměny předem a vyčkat před poskytnutím dalších konzultací souhlasu Klienta.
 8. Služba "Úschova rezervačního poplatku" spočívá v přípravě (zpravidla trojstranné) smlouvy o úschově rezervačního poplatku Společností a zajištění podpisu této smlouvy mezi Společností, Klientem nabízejícím prodej nemovitosti a Klientem, který má zájem o koupi nabízené nemovitosti. Předmětem smlouvy je úschova určité částky (rezervačního poplatku) Společností, stanovení podmínek pro výplatu takové částky Společností a určení osob, kterým má být příslušná částka nebo příslušné částky vyplaceny.
 9. Služba "Realizace převodu nemovitosti (prodej/koupě)" spočívá v poskytnutí právního servisu Společností nebo jejím externím spolupracovníkem (s ukončeným právním vysokoškolským vzděláním) ohledně koupě nebo prodeje nemovitosti. V ceně Služby "Realizace převodu nemovitosti (prodej/koupě)" je zahrnuto sepsání příslušné smlouvy a příslušného návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch nabyvatele do katastru nemovitostí a maximálně tři konzultace (o celkové délce trvání všech konzultací maximálně dvě hodiny) se Společností. V případě nutnosti (ať už z podstaty záležitosti nebo na žádost Klienta) poskytnutí dalších konzultací Klientovi Společností je Společnost oprávněna Klientovi účtovat a Klient je povinen Společnosti zaplatit zvláštní odměnu stanovenou Ceníkem (jak je tento pojem definován níže), přičemž pokud o to Klient výslovně požádá, zavazuje se Společnost sdělit Klientovi odhadovanou výši takové zvláštní odměny předem a vyčkat před poskytnutím dalších konzultací souhlasu Klienta.
 10. Služba "Úschova kupní ceny" spočívá (i) v případě, že uschovatelem je Společnost, v přípravě (zpravidla trojstranné) smlouvy o úschově kupní ceny za nemovitost Společností a zajištění podpisu této smlouvy mezi Společností, Klientem nabízejícím prodej nemovitosti a Klientem, který má zájem o koupi nabízené nemovitosti a (ii) v případě, že uschovatelem je advokát spolupracující se Společností, v přípravě (zpravidla trojstranné) smlouvy o úschově kupní ceny za nemovitost advokátem spolupracujícím se Společností a zajištění podpisu této smlouvy mezi advokátem spolupracujícím se Společností, Klientem nabízejícím prodej nemovitosti a Klientem, který má zájem o koupi nabízené nemovitosti. Předmětem smlouvy je úschova určité částky (kupní ceny nebo její části) Společností nebo advokátem spolupracujícím se Společností, stanovení podmínek pro výplatu takové částky Společností nebo advokátem spolupracujícím se Společností a určení osob, kterým má být příslušná částka nebo příslušné částky vyplaceny.
 11. Služba "Vzory smluv" spočívá v tom, že Společnost Klientovi poskytne (zašle) příslušnou vzorovou smlouvu (případně podání) zvolenou Klientem. Společnost v případě poskytnutí Služby "Vzory smluv" neposkytuje Klientovi žádné poradenství, není-li výslovně mezi Klientem a Společností dohodnuto jinak. Společnost není odpovědná za jakékoliv škody nebo ušlý zisk jakékoliv osoby vzniklé v důsledku chybného nebo neúplného vyplnění zaslané vzorové smlouvy (případně podání) nebo v jakémkoliv doplnění zaslané vzorové smlouvy (případně podání) o text, který Společnost výslovně neschválí.
 12. Služba "Klasická realitka" spočívá v komplexním poskytnutí Služeb realitní kanceláře Společností Klientovi. O poskytnutí Služby "Klasická realitka" je mezi Společností a Klientem vždy uzavírána zvláštní smlouva.
 13. Klient je oprávněn prostřednictvím Webových stránek vyhlašovat prohlídky nemovitosti, ohledně které provedl Registraci nemovitosti, případně se přihlašovat na prohlídky vyhlášené jiným Klientem. Společnost se prohlídek nemovitosti neúčastní, nestanoví-li dohoda mezi Společností a příslušným Klientem výslovně jinak, zašle však bez zbytečného odkladu Klientovi, který vyhlásil prohlídku nemovitosti, informační e-mail, pokud se na prohlídku příslušné nemovitosti jiný Klient přihlásí.
 14. Je-li to dle výhradního uvážení Společnosti nezbytné, je Klient povinen poskytnout Společnosti k provedení jakékoliv Služby veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně vyžadovat, jinak v době prodlení Klienta s poskytnutím takové součinnosti není Společnost povinna poskytnout příslušnou Službu.
 15. Klient, který má zájem jakoukoliv Službu Společnosti využít, objednává u Společnosti poskytnutí takové Služby prostřednictvím Webových stránek nebo jiným způsobem, na kterém se se Společností dohodne. V případě, že Klient schválí objednávku jím požadované Služby prostřednictvím Webových stránek, považuje se takové schválení za doručení návrhu Klienta na uzavření smlouvy o poskytnutí takové Služby Společnosti. Klient schválením objednávky jím požadované Služby prostřednictvím Webových stránek souhlasí s tím, aby Společnost započala s poskytováním plnění Klientem objednané Služby bez zbytečného odkladu po obdržení takové objednávky Společností.
 16. Společnost není povinna přijmout návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí jakékoliv Služby, tzn. že na poskytnutí jakékoliv Služby Společnosti není právní nárok. V případě, že se Společnost rozhodne odmítnout jakýkoliv návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí jakékoliv Služby, je povinna bez zbytečného odkladu vrátit Klientovi částku Odměny (jak je tento pojem definován níže), kterou Klient Společnosti ohledně takové Služby případně zaplatí. V případě, se Společnost rozhodne přijmout jakýkoliv návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí jakékoliv Služby, je taková smlouva uzavřena na dobu určitou, a to na dobu poskytnutí příslušné Služby.

5. Odměna Společnosti

 1. Za provedení registrace Klienta, Registraci nemovitosti a jakoukoliv objednanou Službu je Klient povinen zaplatit Společnosti odměnu (dále jen "Odměna") ve výši stanovené ceníkem Služeb Společnosti ve znění platném v okamžik odsouhlasení objednávky příslušné Služby Klientem (dále jen "Ceník").
 2. Společnost je oprávněna Ceník kdykoliv jednostranně změnit, přičemž o takové změně není povinna Klienta informovat.
 3. Ceny jsou v Ceníku uvedeny včetně všech nákladů Společnosti, včetně nákladů na dodání Služby a použití komunikačních prostředků na dálku.
 4. Odměna za Službu je splatná nejpozději tři pracovní dny po provedení objednávky příslušné Služby Společnosti Klientem, nestanoví-li Obchodní podmínky nebo dohoda mezi Klientem a Společností jinak nebo není-li něco jiného ohledně poskytnutí takové Služby výslovně uvedeno na Webových stránkách se souhlasem Společnosti. Odměna za poskytnutí Služby "Klasická realitka" je splatná v souladu se zvláštní smlouvou o poskytnutí této Služby, kterou Společnost s Klientem uzavře.
 5. Odměna může být Klientem zaplacena buď v sídle Společnosti v hotovosti, neodporuje-li to právním předpisům, případně převodem na příslušný účet Společnosti uvedený v Ceníku, v případech stanovených Společností též prostřednictvím SMS zprávy odeslané z mobilního telefonu v příslušném tvaru uvedeném v Ceníku na telefonní číslo uvedené v Ceníku.
 6. Odměna je Klientem zaplacena okamžikem předání příslušné částky Společnosti v případě placení Odměny v hotovosti, připsáním příslušné částky Odměny na účet Společnosti v případě převodu na příslušný účet Společnosti, případně okamžikem, kdy je Společnost o zaplacení částky Odměny prostřednictvím SMS zprávy informována poskytovatelem Služby plateb prostřednictvím SMS zpráv.
 7. Společnost není povinna začít s plněním Klientem požadované Služby dříve, než jí bude ohledně poskytnutí takové Služby zaplacena Odměna, nestanoví-li dohoda mezi Klientem a Společností jinak.

6. Ostatní práva a povinnosti, závěrečná ustanovení

 1. Jakékoliv informace, které Klient umístí na Webové stránky nebo prostřednictvím Webových stránek či jinak sdělí Společnosti musí být aktuální, pravdivé, přesné, nezavádějící a úplné. Umístění jakékoliv informace na Webové stránky Klientem nesmí být v rozporu s dobrými mravy ani s žádným příslušným právním předpisem, který se na Klienta nebo umístění takové informace na Webové stránky vztahuje.
 2. Při používání Webových stránek je každý uživatel Webových stránek povinen postupovat v souladu s instrukcemi k používání Webových stránek, které na Webové stránky umístila Společnost.
 3. Společnost je oprávněna uzavřené smlouvy o poskytnutí Služby Klientovi archivovat.
 4. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv informace umístěné na Webové stránky jinou osobou než Společností.
 5. Společnost je oprávněna využívat jakékoliv údaje uvedené Klientem na Webových stránkách (s výjimkou rodného čísla a případně ostatních citlivých osobních údajů Klienta) ve svých propagačních materiálech.
 6. V případě, že jakákoliv objednaná Služba není Klientem řádně a včas zaplacena, je Společnost oprávněna (nikoliv však povinna) odstranit objednávku takové Služby ze systému Webových stránek. Nezaplacení Služby Klientem není považováno za odvolání návrhu na poskytnutí Služby Klientem a nárok Společnosti na zaplacení Klientem objednané Služby nezaniká.
 7. Společnost není povinna poskytnout  Klientovi Službu v případě, že náklady Společnosti na provedení Klientem požadované Služby prokazatelně přesáhnou částku Odměny za poskytnutí takové Služby. Společnost je však povinna o této skutečnosti Klienta informovat a dohodnout se s ním o dalším postupu (např. o navýšení Odměny nebo o tom, že Služba nebude poskytnuta). V případě, že nebude takové dohody dosaženo, je Klient oprávněn od smlouvy o poskytnutí Služby odstoupit.
 8. V případě, že jakýkoliv Klient poruší své povinnosti uvedené v těchto Obchodních podmínkách a nejpozději do jednoho dne po upozornění Společnosti takové porušení nenapraví, případně se dopustí porušení stejné povinnosti uvedené v těchto Obchodních podmínkách, je Společnost oprávněna vymáhat na takovém Klientovi (a Klient povinen Společnosti zaplatit) smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení nebo opakované porušení. V případě, že Klientem, který poruší své povinnosti uvedené v těchto Obchodních podmínkách, je Realitní kancelář, zvyšuje se částka smluvní pokuty podle předchozí věty na 50.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná třetí den po doručení žádosti Společnosti o zaplacení smluvní pokuty. Nárok Společnosti nebo třetích osob na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
 9. Společnost nenese vůči jakékoliv osobě jakoukoliv odpovědnost za škodu nebo ušlý zisk v případě porušení Obchodních podmínek jinou osobou než Společností.
 10. V případě porušení těchto Obchodních podmínek je Společnost i bez předchozího upozornění oprávněna vymazat ze systému Webových stránek Registraci nemovitosti nebo i Účtu, kterých se takové porušení týká.
 11. Společnost je oprávněna vymazat ze systému Webových stránek Registraci nemovitosti po uplynutí 50 dnů ode dne provedení Registrace nemovitosti.
 12. Společnost je oprávněna vymazat ze systému Webových stránek Účet, pokud se Klient na takový Účet nepřihlásí po dobu 1 roku od posledního přihlášení.
 13. Společnost není zavázána jakékoliv osobě jinak než je výslovně uvedeno v  Obchodních podmínkách, dohodě s Klientem nebo v příslušných právních předpisech.
 14. Klient provedením Registrace Klienta vyjadřuje souhlas s tím, aby Společnost využívala jeho kontaktních údajů (zejména e-mailu) k šíření (zasílání) obchodních sdělení týkajících se zejména nabídky nemovitostí, o které by Klient dle výhradního názoru Společnosti mohl mít zájem, případně aby taková obchodní sdělení byla součástí jiné komunikace mezi Klientem a Společností.
 15. Klient provedením Registrace Klienta vyjadřuje souhlas s tím, aby Společnost zpracovávala Klientovy osobní údaje (případně včetně rodného čísla) získané při Registraci Klienta nebo kdykoliv poté během smluvního vztahu s Klientem v rozsahu nezbytném nebo potřebném k poskytování Služeb, s ohledem na zákonnou povinnost dodržování zásad obezřetného podnikání, a to po celou dobu existence příslušného Učtu Klienta a aby takové údaje po zániku (vymazání ze systému Webových stránek) takového Účtu Společnost archivovala. Klient provedením Registrace Klienta dále vyjadřuje souhlas s tím, aby Společnost předávala osobní údaje Klienta v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo (i) zájemcům o nemovitost nabízenou Klientem (v případě Klienta nabízejícího koupi nebo nájem nemovitosti) a/nebo (ii) Klientovi nabízejícímu příslušnou koupi nebo nájem nemovitosti (v případě Klienta poptávajícího koupi nebo nájem nemovitosti). Klient je oprávněn svůj souhlas se zpracováním Klientových osobních údajů Společností odvolat písemným oznámením Společnosti zaslaným na adresu sídla Společnosti, v takovém případě je však Společnost oprávněna neposkytnout Klientovi objednané Služby a vymazat ze systému Webových stránek příslušný Účet Klienta. V případě, že dojde k porušení zákonné povinnosti Společnosti v souvislosti se zpracováním a/nebo archivací osobních údajů Klienta, má Klient právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 16. Klient provedením Registrace Klienta vyjadřuje souhlas s tím, aby Společnost za účelem doložení identifikace Klienta pořizovala fotokopie dokladů, kterými vůči Společnosti prokazuje Klient svou totožnost. Klient je oprávněn s pořizováním fotokopií dokladů vyjádřit nesouhlas, a to písemným oznámením o takovém nesouhlasu doručeném Společnosti.
 17. Klient provedením Registrace Klienta vyjadřuje souhlas s tím, aby Společnost používala při styku s Klientem prostředků umožňujících automatické rozesílání elektronické pošty.
 18. V záležitostech neupravených v těchto Obchodních podmínkách nebo smlouvě mezi Klientem a Společností se právní vztahy mezi Společností a Klientem řídí zákonem č. 513/1991, obchodní zákoník, platném znění.
 19. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Změna Obchodních podmínek nabývá účinnosti okamžikem oznámení o takové změně na Webových stránkách nebo případně též oznámením o změně Obchodních podmínek příslušnému Klientovi na jeho e-mail uvedený při Registraci Klienta nebo jinak Společnosti Klientem oznámený. Změny Obchodních podmínek jsou vůči Klientovi účinné okamžikem jejich schválení Klientem (přičemž za schválení Obchodních podmínek se považuje provedení jakékoliv operace na Webových stránkách po oznámení Společnosti o změně Obchodních podmínek) nebo uplynutím lhůty uvedené v poslední větě tohoto odstavce Obchodních podmínek. Pokud Klient s provedenou změnou nesouhlasí, má právo jakoukoliv smlouvu o poskytnutí jakékoliv Služby vypovědět písemnou výpovědí doručenou Společnosti, aniž by byl vázán jiným zněním Obchodních podmínek než tím, kterým byl vázán do té doby. Není-li Společnosti výpověď doručena do 7 dnů ode dne oznámení Společnosti o změně Obchodních podmínek, má se za to, že Klient s novým zněním Obchodních podmínek souhlasí a změna Obchodních podmínek se uplynutím takových 7 dnů stává vůči Klientovi účinnou.

V Praze dne 12. května 2008